Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Dwagulu Dekkente werkt met jongeren vanuit verschillende invalshoeken:

1. Kennis

Jongeren hebben meer inzicht in mondiale verhoudingen en in het belang van duurzame ontwikkeling en internationale solidariteit. Via onze trajecten wordt kennis over mondiale verhoudingen verworven en ontstaat er een breder draagvlak voor interculturele en internationale solidariteit.

2. Ervaring/inzicht

Jongeren leren zich interculturele kennis en vaardigheden eigen te maken zodat ze op een bewuste en genuanceerde wijze trachten om te gaan met culturele verschillen. Via onze trajecten wordt gestreefd naar een meer genuanceerde en onderbouwde beeldvorming m.b.t. mondiale verhoudingen, interculturaliteit, duurzame ontwikkeling en internationale solidariteit.

3. Actie

Jongeren zetten de stap om na het bewustwordingsproces ook over te gaan tot actie. Ze brengen hun eigen omgeving ook in contact met hun kennis en vaardigheden over interculturaliteit en duurzame ontwikkeling en dragen op die manier bij tot een verbreding van het draagvlak voor internationale solidariteit -en samenwerking (multiplicatoreffect en engagement).

Vrijwilligers maken een actief participatieproces door binnen de organisatie. Ook zij gaan door een leerproces door mee te draaien in een organisatiecultuur.

Close