Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Algemeen

Dwagulu-Dekkente vzw is een organisatie voor ontwikkelingseducatie die tot doel heeft de dynamiek rond internationale en interculturele solidariteit bij jongeren te versterken.

Dwagulu-Dekkente vzw werkt met jongeren vanuit verschillende invalshoeken:

Kennis

Kennis bijbrengen over mondiale verhoudingen in de wereld van vandaag:

Jaarlijks hebben de jongeren meer inzicht in de Noord-Zuidverhoudingen en in het belang van duurzame ontwikkeling. Via vormingen tijdens de voorbereidende weekends wordt kennis over de Noor-Zuidwerking verworven.

Ervaring/inzicht

Intercultureel leren en beeldvorming:

Jongeren leren zich interculturele kennis en vaardigheden eigen te maken zodat ze op een bewuste en genuanceerde wijze trachten om te gaan met culturele verschillen. Via het traject wordt gestreefd naar een meer genuanceerde en onderbouwde beeldvorming m.b.t. Noord-Zuidthematiek, interculturaliteit, duurzame ontwikkeling...

Actie

Jongeren zetten de stap om na het bewustwordingsproces ook over te gaan tot actie. Ze brengen hun eigen omgeving ook in contact met hun kennis en vaardigheden over interculturaliteit en duurzame ontwikkeling en dragen op die manier bij tot een verbreding van het draagvlak voor internationale solidariteit en samenwerking (multiplicatoreffect en engagement).

Vrijwilligers maken een actief participatieproces door binnen de organisatie. Ook zij gaan door een leerproces door mee te draaien in een organisatiecultuur.

Close