Partners

Onze partners

Logo Sint-Niklaas.jpg

In 2001 werden de eerste stappen gezet naar een actieve stedenband tussen de stad Sint-Niklaas met een stad in het zuiden. Omdat de lokale ngo Solidagro (en Dwagulu Dekkente) reeds langer actief was in Senegal, viel de keuze op Tambacounda. Sinds 2003 heeft de stad Sint-Niklaas een officiële stedenband met deze stad. Tambacounda ligt in Oost-Senegal, op 460 kilometer van de hoofdstad Dakar, en is de hoofdstad van de gelijknamige regio Tambacounda. Tambacounda telt iets minder dan 100.000 inwoners.
Sint-Niklaas en Tambacounda werken samen op de domeinen ‘burgerlijke stand’ en ‘afvalverwerking’.

Al jaar en dag ondersteunt de stad Sint-Niklaas de werking van Dwagulu Dekkente om de uitwisselingstrajecten mogelijk te maken. 

https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/internationale-samenwerking#tabs-4123


Logo Solidagro.jpg

Solidagro is een niet-gouvernementele organisatie (ngo) die de armste boerenfamilies steunt in Bolivia, West-Afrika (Senegal, Mali en Burkina Faso) en de Filipijnen. Samen met 22 lokale partnerorganisaties werken we aan een betere voedsel- en watervoorziening voor boeren in afgelegen gebieden. We stimuleren de lokale landbouwproductie zodat meer dan 250.000 boeren zelf kunnen voorzien in hun eigen voedsel en water. Dit alles doen we samen met en vanuit de dorpen. Deze ervaringen delen we met jongeren en volwassenen in België via ons educatief aanbod.

Onze filosofie en activiteiten

Solidagro ijvert voor het recht op voedsel voor iedereen. We zetten ons specifiek in om de voedselzekerheid voor boeren in afgelegen plattelandsgebieden in het Zuiden te verbeteren. Want van de 870 miljoen mensen die honger lijden, is tweederde boer. Maar deze boeren staan vaak aan de zwakste kant in de samenleving. Door de druk op land voor de grootschalige teelt van exportgewassen, moeten zij vaak leven en werken op de minst vruchtbare gronden. Ze hebben niet of nauwelijks toegang tot markten, kapitaal, of zaden, of ze zijn uiterst afhankelijk van machtige tussenhandelaren.

Samen met de boeren in onze werkingsgebieden en onze lokale partners we aan concrete oplossingen via:

  • Initiatieven zoals de aanleg van groentetuinen of waterputten, irrigatie, zaadbanken, introductie van aangepaste teelten.
  • Het stimuleren van de oprichting van boerenorganisaties met sterke leiders. om samen te werken aan voedselzekerheid én om politieke veranderingen af te dwingen in hun streek of land.
  • Het aanmoedigen van het opzetten van coöperaties zodat boeren bijv. samen materiaal kunnen aankopen (zaden, bemesting, machines) of de oogst verkopen.
  • Vormingen in duurzame bemestingstechnieken, groenteteelt, gezonde voeding, het zakelijk runnen van bijv. een coöperatieve rijstmolen.

Onze filosofie

Solidagro werkt vanuit de basis. De duurzaamheid van onze projecten wordt verzekerd door er zorg voor te dragen dat de projecten gedragen worden door de boeren zelf. Boeren beheren zelf de activiteiten en investeringen. Om de duurzaamheid en efficiëntie van onze projecten nog groter te maken, zorgen we er ook voor dat onze partners in elk land en zelfs grensoverschrijdend samenkomen en elkaars projecten bezoeken. Door deze uitwisseling en netwerking leren ze continu van elkaar bij en doen ze nieuwe ideeën op. 

http://www.solidagro.be


Logo ATT.PNG Association Teeg-Taaba (ATT) - Burkina Faso

ATT (Association Teeg-Taaba) is een jongerenorganisatie uit Koudougou die is ontstaan in 1996 ter ondersteuning van jongeren en vrouwen om zich beter te scholen en te vechten tegen de analfabetisme. Daarnaast willen ze het bewustzijn van de rol van jongeren en vrouwen in de ontwikkeling van Burkina Faso versterken. Dit doen ze via allerlei sensibiliseringsacties, herbebossingsprojecten, vormingen... En dus ook via het organiseren van de uitwisselingen met Dwagulu Dekkente

Dwagulu Dekkente werkt al sedert 1998 met hen samen voor het organiseren van de uitwisselingsreizen. Zij staan in voor de selectie en voorbereiding van de Burkinese jongeren die in Koudougou aan het kamp deelnemen. Daarnaast begeleiden zij ook mee de activiteiten doorheen de reis.


Logo AMB.png Action Micro Barrage (AMB) - Burkina Faso

AMB (Action Micro-Barrages) werkt vanuit Koudougou in het centrale en noordelijke deel van Burkina Faso. De organisatie verbetert de situatie op het gebied van hygiëne en sanitatie. Daarvoor bouwt ze o.a. infrastructuur (dijken, waterputten, kanalen…) voor de aanlevering van drinkwater en water voor de landbouw. Ook moedigt ze boeren aan om verschillende gewassen te telen. Zo kunnen ze het financiële risico spreiden én beperken in het geval van een slechte oogst. Om dezelfde reden stimuleert ze het houden van vee. 


Logo AEJEET.png AEJEET - Burkina Faso

AEJEET (Association Espoires des Jeunes Eleves et Etudiants de Toéga) is een jongerenorganisatie uit het dorp Toéga. Zij staan in voor de selectie en voorbereiding van de Burkinese jongeren die in Toéga aan het kamp deelnemen. Daarnaast begeleiden zij ook mee de activiteiten doorheen de reis. Doorheen het jaar brengen zij alle jongeren uit het dorp maandelijks samen voor een activiteit. Dat kan gaan van een voetbalwedstrijd tot een grote pick-nick.


Logo La Voie.jpg La Voie - Senegal

De doelstelling van Association La Voie is bij te dragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van de bevolking. La Voie heeft veel projecten op uiteenlopende vlakken. Zij doet o.a. aan herbebossing, sensibilisatie rond gezondheid, drugs, aids, vrouwenbesnijdenissen, etc. samen met hun jongeren hebben ze het programma voor het eerste deel van onze reis  voorbereid, namelijk in Tambacounda.

https://www.facebook.com/lavoie2006/


Logo AJE.png Action Jeunesse et Environnement (AJE) - Senegal

AJE (Action, Jeunesse et Environnement) is een ngo met zijn basis in Dakar, Thies en Toubacouta. Ze werken vooral rond milieu en landbouw. Maar in heel hun werking proberen ze ook jongeren actief te betrekken. Ook de jongeren van AJE volgden reeds enkele vormingsmomenten rond water. Ze gingen samen op onderzoek naar waterpunten in hun dorpen, naar het gebruik van water, het beheer en ook ziektes die gelinkt zijn aan water. 

Close